Bendrosios nuostatos

1.1. Konkurso „Lietuvos Maximalistai 2022“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato MAXIMA LT, UAB (toliau – Konkurso organizatorius) organizuojamo Konkurso dalyvavimo sąlygas, dalyvių vertinimo kriterijus, stipendijų skyrimo tvarką.

1.2. Konkurso tikslas – įvertinti ir paskatinti labai gerai besimokančius, gabius ir aktyvius Lietuvos moksleivius, pasiekusius laimėjimų įvairiuose tarptautiniuose, nacionaliniuose konkursuose, olimpiadose ar varžybose, kurių nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir ministerijos.

1.3. Mokinių skatinimo forma – stipendija 2022-2023 mokslo metams (toliau – Stipendija).

2.1. Visose Konkurso srityse (Nuostatų 2.4. p.) gali dalyvauti visi 1 - 12 klasių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai (toliau – Konkurso dalyviai). Pažangumo srityje 1 - 4 kl. Konkurso dalyviai nebus vertinami.

2.2. Konkurse vertinami Konkurso dalyvių pasiekimai tik už 2021-2022 m. mokslo metus.

2.3. Visose vertinimo srityse, išskyrus pažangumo, Konkurso dalyviai vertinami tik už dalyvavimą individualiose (ne komandinėse) varžybose ir olimpiadose.

2.4. Konkurso dalyvių gabumai  bus vertinami pagal geriausius pasiekimus žemiau nurodytose srityse:
2.4.1. mokslo;
2.4.2. muzikos;
2.4.3. kūrybos ir meno;
2.4.4. sporto;
2.4.5. visuomeniškumo;
2.4.6. ekologiškumo;
2.4.7. inovacijos;
2.4.8. pažangumo.

2.5. Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti Konkurse, privalo užpildyti dalyvavimo Konkurse paraišką internetinėje svetainėje adresu www.maxima.lt/mums-rupi/lietuvos-maximalistai. Kartu su paraiška asmenys privalo pridėti tarptautinių ir nacionalinių olimpiadų, varžybų ir konkursų laimėjimą patvirtinantį dokumento (pvz. diplomo) kopiją.

2.6. Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti Konkurse, paraiškas turi užpildyti nuo Konkurso paskelbimo dienos 2022 birželio 20d. iki 2022 m. liepos 20 d.

2.7. Paraiškoje Konkurso dalyvis turi nurodyti šiuos asmens duomenis ir informaciją (dokumentus):
2.7.1. Vardas;
2.7.2. Pavardė;
2.7.3. Gimimo data;
2.7.4. Gyvenamoji vieta: miestas, tikslus adresas;
2.7.5. Telefono numeris (vieno iš tėvų vardas pavardė, mob. tel. ir el. pašto adresas, konkurso dalyvio mob. tel., el. pašto adresas);
2.7.6. Mokyklos, kurioje mokosi, pavadinimas, adresas, direktoriaus telefono numeris, el. pašto adresas;
2.7.7. Klasė, klasės auklėtojo (-os) vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas;
2.7.8. Muzikos, meno ar sporto mokyklos (sporto klubo, sporto centro) pavadinimas ir adresas (jei tokia lankoma);
2.7.9. Mokytojo ar trenerio vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas;
2.7.10. Konkurso sritis, į kurią kandidatuojama (Nuostatų 2.5. p.);
2.7.11. Laimėjimai, pasiekimai (konkurso, olimpiados ar projekto pavadinimas, data (kada dalyvauta konkurse), laimėta vieta, pasiekimas);
2.7.12. Kandidato pažangumo mokykloje pažymėjimo kopija;
2.7.13. Konkurso dalyvio komisijai skirtas motyvacinis laiškas, atsakantis į klausimą „Kodėl noriu dalyvauti Konkurse ir kodėl esu vertas laimėti Konkursą“;
2.7.14. Pridedamų dokumentų kopijų – diplomų, darbų nuotraukų, publikacijų spaudoje – sąrašas.

3.1. Konkurso dalyviai bus vertinami pagal pasiekimus žemiau nurodytose srityse:

3.1.1. Mokslas:

a. Tarptautinės chemijos, fizikos, informatikos, matematikos, astronomijos, filosofijos, užsienio kalbų olimpiados, tarptautiniai debatų konkursai ir kt.
b. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamos olimpiados ir kiti renginiai – užsienio kalbų olimpiados ar debatai, filosofijos, fizikos, chemijos, matematikos, geografijos, istorijos, biologijos, informatikos, astronomijos olimpiados ar čempionatai, Č. Kudabos geografijos konkursas, akademiko J. Janickio chemijos konkursas, ekonomikos olimpiados ir kt.
c. Tarptautiniai ir nacionaliniai jaunųjų mokslininkų konkursai
d. Aukštųjų mokyklų organizuojamos olimpiados mokiniams
e. LitBO (Lietuvos mokinių biologijos olimpiada)
f. Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiada
g. Lietuvos geomokslų olimpiada
h. Lietuvos jaunųjų geologų olimpiada
i. Lietuvos mokinių Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada
j. MSSY tarptautinis mokslų ir gamtos konkursas moksleiviams
k. Matematikos, anglų ir lietuvių kalbos olimpiados „KINGS Lietuva“ ir kt.
l. STEAM mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“
m. Lietuvos tūkstantmečio vaikai
n. Prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas
o. Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“
p. Matematikos konkursas „KENGŪRA“
q. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto matematikos olimpiada
r. Lietuvos mokinių braižybos olimpiada
s. Ir kiti

3.1.2. Muzika:

a. Tarptautinių ir nacionalinių muzikos konkursų nugalėtojai. Lietuvos mokinių muzikos olimpiada
b. Tarptautinė muzikos olimpiada
c. Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir styginių instrumentų konkursas
d. Europos sąjungos šalių muzikos konkursas jaunimui
e. Kiti tarptautiniai ir nacionaliniai muzikos konkursai ar olimpiados
f. Nacionalinis moksleivių muzikos kūrinių konkursas „Mano nata“
g. Ir kiti

3.1.3. Kūryba ir menas:

a. Jaunųjų dailininkų akademijos konkursai
b. Lietuvos jaunųjų dramaturgų, jaunųjų filologų, architektų, maketavimo, choreografijos, meninio skaitymo, tarptautiniai epistolinio rašinio konkursai
c. FAI jaunųjų menininkų konkursas
d. Tarptautinis vaikų meno konkursas „Advena World“
e. Tarptautinis vaikų meno konkursas „Global Canvas“
f. Lietuvos mokinių technologijų olimpiada „Kūrybos virusas 2022“
g. Lietuvos mokinių dailės olimpiada ir kt.
h. Tarptautinis teatro festivalis „Premiers rideaux“
i. Ir kiti

3.1.4. Sportas:

a. Tarptautinis sporto konkursas jaunimui „Youth World Games“.
b. Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ organizuojamas festivalis-konkursas „Sportas visiems“.
c. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamos Lietuvos mokyklų žaidynių orientavimosi sporto, lengvosios atletikos, keturkovės finalinės varžybos, Lietuvos vaikų plaukimo vasaros pirmenybės ir kt.
d. Kitos tarptautinės ir nacionalinės sporto varžybos, olimpiniai festivaliai, sporto žaidynės.
e. Ir kiti

3.1.5. Visuomeniškumas:

a. Visuomeniniai projektai, skirti skatinti pilietiškumą, bendruomeniškumą, mažinti socialinę atskirtį, spręsti problemas, puoselėti kultūrą, šviesti visuomenę; grėsmių prevencijai, gyvūnams ir gamtai apsaugoti ir kt.
b. Visuomeninių projektų, skirtų bendruomenės gyvenimo sąlygoms gerinti, miesto, rajono ar gyvenvietės apylinkėms gražinti, tvarkyti, inicijavimas ar organizavimas.
c. Publikacijų, straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias problemas, aktualijas.
d. Aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose ar nacionaliniuose visuomeniniuose projektuose, jų organizavimas ar inicijavimas.
e. ES komisijos konkursai.
f. Aktyvus dalyvavimas moksleivių savivaldos organizacijose, Lietuvos mokinių parlamente, Lietuvos moksleivių sąjungoje ar kitose visuomeninėse organizacijose.
g. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada.
h. Nacionaliniai pilietiškumo jaunimo apdovanojimai „Tėvyne mūsų“ ir kt.
i. Respublikinis etikos konkursas 7–8 klasių mokiniams ,,Šalia manęs – kitas žmogus“
j. Ir kiti

3.1.6. Ekologiškumas:

a. Organizavimas ar inicijavimas bei aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ar regioniniuose ūkininkų visuomeniniuose projektuose, kuriuose puoselėjamas žemės ūkio, ekologijos, žemės saugojimo, trąšų naudojimo temos.
b. Publikacijų ir straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias ekologiško žemės ūkio, aplinkos, maisto problemas ir aktualijas.
c. Projekto „Žalias kodas“ ir VšĮ „Kultūros idėjų institutas“ konkursai ir kt.
d. 1–8 klasių mokinių konkursas „Lietuvos gamtininkas“
e. Tarptautinė projektų olimpiada „VILIPO“
f. Aplinkosauginis projektas „Ekologiškumo virusas plinta“
g. Respublikinis konkursas „Kas man yra ekologija” 
h. Ir kiti

3.1.7. Inovacijos:

a. ES jaunųjų mokslininkų konkursai
b. VGTU Jaunojo inžinieriaus ir Jaunojo architekto mokyklų, Elektronikos būrelio ar Jaunojo inžinieriaus akademijos konkursai
c. KTU organizuojamų fizikos, matematikos, chemijos, informacinių technologijų, ekonomikos konkursai
d. Respublikinė LOGO olimpiada-konkursas, jaunųjų mokslininkų paroda-konkursas „Technorama“
e. Tarptautiniai INTEL, MILSET, CACTIC mokslininkų konkursai
f. Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada
g. Nacionalinė jaunųjų bendrovių eXpo
h. Idėjų mugė
i. Lietuvos Junior Achievment programos: „accelerator_x“, „AcceleratorX Junior“, „Titan“ ir kt.
j. Verslumo įgūdžių pasas – VĮP
k. Ir kiti


3.1.8. Pažangumo: Mokinys, kurio nepertraukiamai 3 (tris) metus iš eilės visų mokomųjų dalykų trimestrų ar pusmečių balai buvo įvertinti tik 10 balų (dešimtukais) įvertinimais (pažangumo srityje nebus vertinami 1- 4 klasių moksleiviai). Taip pat vertinamas moksleivio motyvacinis laiškas.

4.1. Konkurso vertinimo komisiją sudaro atstovai iš:
4.1.1. MAXIMA LT, UAB;
4.1.2. Lietuvos mokslų akademijos;
4.1.3. Lietuvos sporto federacijų sąjungos;
4.1.4. Lietuvos kultūros instituto;
4.1.5. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos;
4.1.6. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos;
4.1.7. Inovacijų agentūros;
4.1.8. Kitų institucijų atstovai.

4.2. Vertinimo komisija, susipažinusi su Konkurso dalyvių pateiktais dokumentais bei juos įvertinusi Nuostatų 3 punkte nustatyta tvarka, ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. priima sprendimą dėl Konkurso Stipendijų skyrimo.

4.3. Vertinimo komisija ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. informuoja Konkursą laimėjusius dalyvius apie priimtą sprendimą dėl stipendijų jiems skyrimo. Taip pat Konkurso laimėtojų sąrašas bus skelbiamas www.maxima.lt.

4.4. Stipendijos skiriamos daugiau nei 100 gabiausių moksleivių Nuostatų 2 ir 3 punktuose nustatyta tvarka savo talentus įrodžiusiems Konkurso dalyviams.
 
4.5. Stipendijos pagal dydį skiriamos į pagrindines, papildomas ir skatinamąsias. Pagrindinės stipendijos dydis yra 200 eur/mėn., skatinamoji - 100 eur/mėn. Pažangumo srityje visiems pažangiems mokiniams mokama 100 eur/mėn. skatinamoji stipendija.

4.6. Pagal atskirą susitarimą su kiekvienu Konkurso laimėtoju, Stipendijos išmokamos, pervedant jas į Konkurso laimėtojo nurodytą sąskaitą.

4.7. Pagrindinių ir skatinamųjų stipendijų pasiskirstymas:

1. Mokslo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 7 skatinamosios stipendijos;
2. Sporto pasiekimai – 1 pagrindinė ir 7 skatinamosios stipendijos;
3. Muzikos pasiekimai – 1 pagrindinė ir 7 skatinamosios stipendijos;
4. Kūrybos ir meno pasiekimai – 1 pagrindinė ir 7 skatinamosios stipendijos;
5. Visuomeniškumo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 7 skatinamosios stipendijos;
6. Inovacijos pasiekimai – 1 pagrindinė ir 7 skatinamosios stipendijos;
7. Ekologiškumo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 7 skatinamosios stipendijos;
8. Pažangumo pasiekimai – ne mažiau 40 stipendijų.

4.9. Vienam mokiniui paskirta pagrindinė arba papildoma stipendija išmokama žemiau nurodyta tvarka:
4.9.1. Sritys – mokslo, sporto, muzikos, kūrybos ir meno, visuomeniškumo, ekologijos, inovacijų:

Data

Pagrindinė stipendija

Skatinamoji stipendija

iki 2022-09-30

200 Eur

100 Eur

iki 2022-10-31

200 Eur

100 Eur

iki 2022-11-30

200 Eur

100 Eur

iki 2022-12-31

200 Eur

100 Eur

iki 2023-01-31

200 Eur

100 Eur

iki 2023-02-29

200 Eur

100 Eur

iki 2023-03-31

200 Eur

100 Eur

iki 2023-04-30

200 Eur

100 Eur

iki 2023-05-31

200 Eur

100 Eur

Stipendijų mokėjimo tvarka pažangumo srityje:

Data

Stipendija visiems

iki 2022-09-30

100 Eur

iki 2022-10-31

100 Eur

iki 2022-11-30

100 Eur

iki 2022-12-31

100 Eur

iki 2023-01-31

100 Eur

iki 2023-02-29

100 Eur

iki 2023-03-31

100 Eur

iki 2023-04-30

100 Eur

iki 2023-05-31

100 Eur

4.10. Neatsiradus kurios nors Nuostatų 2.4. punkte nurodytos srities ar sričių laimėtojams, Konkurso organizatorius turi teisę Stipendijos neskirti arba ją skirti kitiems Konkurso dalyviams. Jei komisija nusprendžia, kad kurios nors kategorijos stipendijos negali būti išdalinto, nes nebuvo pakankamo kiekio dalyvių, kurie atitiko visus konkurso reikalavimus, likęs stipendijų skaičius gali būti perskirstytas į kitas kategorijas. 

4.11. Konkurso organizatorius įsipareigoja sumokėti visus mokesčius, susijusius su Stipendija, įstatymų nustatyta tvarka.

4.12. Stipendijos skiriamos 2022 – 2023 mokslo metams (2022 m. rugsėjo – gruodžio mėn., 2023 m. sausio – gegužės mėn.).

4.13. Stipendijos mokamos tik Konkurso organizatoriui ir Konkurso laimėtojui pasirašius susitarimą dėl Stipendijos skyrimo.

Pagalba