OHO! sausų pusryčių žaidimo taisyklės

ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

 1. Oho! pirkėjų Žaidimas, toliau – Akcija, vykstanti nuo 2022 lapkričio 05 d. iki 2022 m. gruodžio 05 d. Žaidimo organizatorius UAB „Naujasis Nevėžis“, įmonės kodas: 132345137, adresas: Jiesios gatvė 2, Ilgakiemis, Kauno rajonas (toliau – Organizatorius) ir UAB „Spark LT“, įmonės kodas 304139541, adresas: Gerosios Vilties g. 22A-2, LT-03145, Vilnius (toliau – Organizatorius).
 2. Akcijos vykdymo tvarką nustato Organizatorius pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Akcijoje dalyvaujantys asmenys.

  AKCIJOS VIETA, PRODUKTAI, TRUKMĖ
 3. Laikotarpis, kuriuo galima pirkti Akcijos prekes prasideda 2022 lapkričio 05 d. ir tęsiasi iki 2022 m. gruodžio 05 d. Žaidime teisę dalyvauti turi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikoje.
 4. Registracijos Akcijoje prasideda 2022 lapkričio 05 d. 00:01 val. ir baigiasi 2022 m. gruodžio 05 d. 23:59 val.
  Informacija apie Akciją ir Taisykles skelbiama interneto svetainėje www.ohomama.lt ir www.maxima.lt/zaidimai.
 5. Akcija rengiama Lietuvoje esančiose Maxima XX ir Maxima XXX tinklo parduotuvėse, parduodančiose „Oho!“ prekės ženklo Cookie rings 425g. , Cookie pillows 375g. , Sea party Marshmallows 325 g., Beach party Marshmallows 325g. produktus.
 6. Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas, pagal šalis, pateikiamas Priede nr.1 (žr. taisyklių pabaigoje).
 7. Akcijos prekėmis gali būti prekiaujama ir prieš bei po šių Taisyklių 3 punkte nurodyto laikotarpio, bet jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

  PRIZŲ FONDAS
 8. Prizų fondas, toliau – prizai:
  Bilietai į M.A.M.A apdovanojimus – 100 vnt.
 9.  Oho! Sausų pusryčių rinkinys – 30 vnt.
 10. Visi su prizais susiję mokesčiai bus mokami žaidimo Užsakovo.

  AKCIJOS DALYVIAI
 11. Akcijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Akcijoje gali registruotis visi 16metų sulaukę asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Nepilnamečius asmenis iki 16 metų gali registruoti jų teisėti atstovai savo, t. y. teisėto atstovo, vardu. Nepilnamečiai gali dalyvauti Akcijoje tik gavę savo teisėtų atstovų sutikimą. Jei Akcijoje dalyvauja nepilnametis, laikoma, kad jo teisėti atstovai susipažino su Taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.
 12. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Naujasis Nevėžis“ ir UAB „Spark LT“ įmonės darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai) – Akcijos laimėtojai (toliau – prizų laimėtojai) tai patvirtina prizo atsiėmimo metu pasirašydami priėmimo-perdavimo aktą. Konstatavus, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Akcijoje ir tapo prizo laimėtoju, prizas jam nebūtų įteikiamas.
 13. Dalyvaudami Akcijoje, dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Akcijos Organizatorius ir jų paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo tikslais. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Akcijos įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.
  a) Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Akcijoje, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir vienerius metus po Akcijos laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. 
  b) Visiems dalyviams šiomis Taisyklėmis yra pateikiama tokio pobūdžio informacija: „Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi įmonės UAB „Naujasis Nevėžis“, Jiesios gatvė 2, Ilgakiemis, įmonės registracijos numeris 132345137, laikantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuose nustatytų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ir/ar Europos sąjungos įstatymai.
  Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas/asmens kodas) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik Akcijos organizavimo tikslais. Jūsų vardas, pavardė bus skelbiami internetinėje svetainėje www.ohogame.lt Taisyklių 25 punkte įvardintą terminą, jeigu Jūs būsite išrinktas Akcijos laimėtoju.
  Jūs turite šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijos žaidime.
  Privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę, taip pat el. paštu ohogame@nevezis.lt arba spark@sparkagency.lt
  c) Akcijos dalyvis gali bet kada kreiptis į Akcijos Organizatorių el. paštu ohogame@nevezis.lt arba spark@sparkagency.lt prašydamas panaikinti jo registracijos Akcijoje duomenis, Akcijos Organizatorius įsipareigoja sutvarkyti visus su duomenų panaikinimu susijusius klausimus. Akcijos Organizatorius per penkias darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Akcijos dalyvio pateiktus duomenis. Tokiu atveju dalyvis netenka teisės dalyvauti Akcijoje, gauti prizą.
  d) Akcijos organizatorius įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Akcijos Organizatoriaus darbuotojai <> bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Akcijos dalyvių asmens duomenis.

  DALYVAVIMO AKCIJOJE SĄLYGOS
 14. Akcijoje norintis dalyvauti asmuo Akcijos laikotarpiu (nuo 2022 lapkričio 05 d. iki 2022 m. gruodžio 05 d.
 15. Prekybos centruose Maxima XX arba Maima XXX turi pirkti bent vieną Akcijos prekę  - Oho! sausų pusryčių dėžutę: Cookie rings 425g. , Cookie pillows 375g. , Sea party Marshmallows 325 g., Beach party Marshmallows 325g.).
 16. Pirkimo kvitą parodyti Maxima XX arba Maxima XXX prekybos centro informacijos kasoje.
 17. Identifikavusi jūsų pirkimą, darbuotoja įteiks dalyvavimo žaidime kortelę.
 18. Tikrinti laimėjimą galima internetiniame puslapyje: www.ohomama.lt
 19. Vieną Akcijos kortelėje esantį unikalų kodą per visą Akcijos laikotarpį laiką galima registruoti tik vieną kartą.
 20. Jei registracijos metu sistema rodo, kad jūsų kodas jau užregistruotas, nufotografuokite Akcijos kuponą, ant kurio būtų matomas kodas bei savo pirkimo kvitą ir atsiųskite nuotrauką paštu ohogame@nevezis.lt. Per 48 darbo val. su jumis susisieks Žaidimo organizatoriai ir išspręs registracijos problemą.
 21. Akcijos kortelė negali būti klastojama. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą  numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar atliekami panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai daryti įtaką žaidimui, ar sukelti žalą žaidimo organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

  LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS
 22. Akcijos dalyvis, nutrinęs prekybos vietoje gautą Akcijos kortelę iš karto sužino, ar laimėjo vieną iš 8 taisyklių punkte nurodytų momentinių prizų. Laimėjimas patvirtinamas internetiniame puslapyje www.ohomama.lt, užregistravus Akcijos dalyvio duomenis, nurodytus 21 punkte.
 23. Privalomi Akcijos dalyvio duomenys, 8 punkte nurodyto prizo užregistravimui: vardas, pavardė, miestas, el. paštas, kupono unikalus numeris ir kvito numeris.
 24. Jeigu akcijos dalyvis nelaimėjo momentinio prizo (8 punktas), suvedus Akcijos dalyvio duomenis nurodytus 23 punkte ir paspaudus skiltį „noriu laimėti Oho! rinkinį“, Akcijos dalyvis gali laimėti 9 punkte nurodytą prizą.
 25. Norinčio laimėti 9 punkte nurodytą prizą privalomi anketos duomenys vardas, pavardė, miestas, el. paštas, kvito numeris.
 26. Akcijos dalyvis, laimėjęs 8 punkte nurodytą prizą, privalo saugoti Akcijos kuponą su registruotu unikaliu kodu ir pirkimo kvitą iki Akcijos pabaigos, kad galėtų įrodyti Akcijoje dalyvaujančio produkto pirkimo faktą.
 27. Momentinio prizo laimėjimas (8 punktas) Akcijos dalyviui bus atsiunčiamas į jo el. pašto dėžutę per 2 d.d.
 28. Apie 9 punkto prizao laimėjimą Akcijos dalyvis bus informuojamas el. paštu ir skelbiamas www.ohomama.ltpuslapyje.
 29. Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Akcijoje pagal šių Taisyklių 21 ir 23 punkto reikalavimus, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, tai pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos Taisykles bei sąlygas. Akcijos dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos bei Europos sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų reikalavimus ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą
 30. Prizų laimėtojų sąrašai viešai skelbiami www.ohogame.lt svetainėje visą Akcijos laikotarpį.

  PRIZŲ ATSIĖMIMAS
 31. Prizus saugo Organizatorius: įmonė UAB „Naujasis Nevėžis“, adresu Jiesios gatvė 2, Ilgakiemis. Prizai paminėti 9 - ame punkte laimėtojams siunčiami el. paštu, o 9 punkto prizai siunčiami kurjeriu, laimėtojo nurodytu adresu.
 32. Visų 8 taisyklių punkte minimų Akcijos prizų laimėtojai, gavę pranešimą apie prizo laimėjimą, turi atsiųsti Akcijos organizatoriui savo turimo Akcijos kupono su matomu unikaliu kodu nuotrauką el.paštu ohogame@nevezis.lt iki 2022 gruodžio 05 d., 17:00 val. Jei prizo laimėtojas pats nesusisiekia su Organizatoriumi per minėtą terminą, jis netenka teisės į prizą, kuris automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
 33. Prizo laimėtojui nepateikus šiose Taisyklėse nurodytų duomenų ir arba informacijai nesutampant su prizą laimėjusios registracijos informacija, prizas neišduodamas.
 34. Atsiimdamas prizą, prizo laimėtojas ar jo tinkamai įgaliotas asmuo privalo parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą, o jei prizą atsiima įgaliotinis – ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą) ar pateikti kitus dokumentus, kurie įrodytų asmens tapatybę.
 35. Jeigu Prizų laimėtojai dėl prizų nesusisiekia arba nenurodo tikslios informacijos prizo pristatymui iki 2022 m. gruodžio 05 d., 17:00 val.. jie praranda savo prizo laimėtojo statusą ir prizai be jokios kompensacijos tampa Akcijos Užsakovo nuosavybe.
 36. Akcijos Organizatorius neatsako už prizų laimėtojams galimus padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.
 37. Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.
 38. Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, telefono pokalbių išlaidos, kelionių išlaidos prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos.
 39. Organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių pasitraukimą iš Akcijos, taip pat prizų neišdavimo atvejus, kai nesilaikoma šių Taisyklių arba kai Akcijos dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su prizų laimėtojais nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus.
 40. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Akciją ir neišduoti prizų tais atvejais, kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės, arba dėl kitų priežasčių. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Akcijos sąlygas ir Taisykles. Apie Akcijos sustabdymą, Taisyklių keitimą Organizatorius privalo pranešti internetiniame puslapyje www.ohogame.lt
 41. Visos pretenzijos dėl Akcijos organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Akcijos Organizatoriui UAB „Naujasis Nevėžis“, Jiesios gatvė 2, Ilgakiemis, Kauno rajonas arba UAB „Spark LT“, Gerosios Vilties g. 22A-2, Vilnius iki 2022 gruodžio 05 d. su nuoroda „Oho žaidimo skundas“. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos.
 42. Po 2022 m. gruodžio 05d. pateikti skundai nenagrinėjami.
 43. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 20 (dvidešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Užsakovas pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pareiškėjas yra nepatenkintas atsakymu, jis gali ginti savo teises ir teisėtus interesus įstatymo nustatyta tvarka.
 44. Užsakovo, Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Taisyklėse.
 45. Organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija apie Akciją yra tik informacinio pobūdžio.
 46. Visą informaciją apie Akciją galite rasti www.ohomama.lt arba rašydami ohogame@nevezis.lt
 47. Organizatoriaus sprendimu Akcija gali būti atšaukta, pakeista, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėje www.ohomama.lt

  PAPILDOMA INFORMACIJA
 48. Papildoma informacija teikiama el. paštu: ohogame@nevezis.lt
   

Priedas nr. 1

Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas

Cookie rings 425g (barkodas:4770149213468 )

Cookie pillows 375g (barkodas: 4770149214472)

Sea party Marshmallows 325 g (barkodas: 4770149214861)

Beach party Marshmallows 325g (barkodas: 4770149214854)

 

Parduotuvių, kuriose galima rasti Akcijoje dalyvaujančius produktus, sąrašas

MAXIMA XXX

Vilnius

Ozo g. 18-1001

MAXIMA XXX

Vilnius

Pavilnionių g. 55

MAXIMA XXX

Vilnius

Ukmergės g. 282

MAXIMA XXX

Vilnius

Ozo g. 25

MAXIMA XXX

Šiauliai

Aido g. 8-1

MAXIMA XXX

Marijampolė

V.Kudirkos g. 3

MAXIMA XXX

Kaunas

Veiverių g. 150B

MAXIMA XXX

Kaunas

Savanorių pr. 255

MAXIMA XXX

Kaunas

Pramonės pr. 29

MAXIMA XXX

Kaunas

Karaliaus Mindaugo pr.49

MAXIMA XXX

Klaipėda

Taikos pr.141

MAXIMA XXX

Klaipėda

Taikos pr. 61

MAXIMA XXX

Klaipėda

Šilutės pl.35

MAXIMA XXX

Vilnius

Mamoničių g. 3

MAXIMA XXX

Vilnius

Mindaugo g. 11

MAXIMA XX

Vilnius

Pergalės g. 40

MAXIMA XX

Vilnius

Ukmergės g. 369

MAXIMA XX

Vilnius

Verkių g. 31C

MAXIMA XX

Vilnius

Viršuliškių g. 30

MAXIMA XX

Vilnius

Taikos g. 162A

MAXIMA XX

Vilnius

Gabijos g. 30

MAXIMA XX

Vilnius

Laisvės pr. 26

MAXIMA XX

Vilnius

Tuskulėnų g. 66

MAXIMA XX

Vilnius

Konstitucijos pr. 7A-1

MAXIMA XX

Vilnius

Santaros g. 5

MAXIMA XX

Ignalina

Taikos g.11

MAXIMA XX

Molėtai

Sakalo g. 1

MAXIMA XX

Utena

Aušros g. 78

MAXIMA XX

Kupiškis

Gedimino g. 53N

MAXIMA XX

Rokiškis

Respublikos g. 111B

MAXIMA XX

Utena

Basanavičiaus g. 108B

MAXIMA XX

Vilnius

Sausio 13-osios g. 2-1

MAXIMA XX

Vilnius

Žalgirio g. 105

MAXIMA XX

Vilnius

Pilaitės pr. 31

MAXIMA XX

Ukmergė

Žiedo g. 1

MAXIMA XX

Anykščiai

A. Baranausko a. 4

MAXIMA XX

Vilnius

Gilužio g. 5

MAXIMA XX

Panevėžys

Klaipėdos g. 103-8

MAXIMA XX

Panevėžys

Respublikos g. 71-1

MAXIMA XX

Panevėžys

Ukmergės g. 23

MAXIMA XX

Panevėžys

Klaipėdos g. 92

MAXIMA XX

Šiauliai

Rūdės g. 14

MAXIMA XX

Šiauliai

Tilžės g. 225

MAXIMA XX

Radviliškis

Gedimino g. 42A

MAXIMA XX

Joniškis

Upytės g. 19

Maxima XX

Telšiai

S. Daukanto g. 1A

MAXIMA XX

Plungė

J. Tumo-Vaižganto g. 81

MAXIMA XX

Palanga

Klaipėdos pl. 42

MAXIMA XX

Alytus

Naujoji g. 90-2

MAXIMA XX

Druskininkai

M. K. Čiurlionio g. 99

MAXIMA XX

Alytus

Santaikos g. 34G

MAXIMA XX

Vilkaviškis

J.Basanavičiaus a. 1

MAXIMA XX

Marijampolė

Bažnyčios g. 38

MAXIMA XX

Jurbarkas

Algirdo g. 1A

MAXIMA XX

Kaunas

V. Krėvės pr. 14B

MAXIMA XX

Kaunas

K. Baršausko g. 66A

MAXIMA XX

Kaunas

Šiaurės pr. 8D-1

MAXIMA XX

Kaunas

T. Masiulio g. 16E

MAXIMA XX

Jonava

Plento g. 3

MAXIMA XX

Raseiniai

Vilniaus g. 93

MAXIMA XX

Šilutė

Cintjoniškių g. 24

MAXIMA XX

Kaunas

Šarkuvos g. 1A

MAXIMA XX

Kėdainiai

J. Basanavičiaus g. 53

MAXIMA XX

Kėdainiai

Basanavičiaus g. 93C

MAXIMA XX

Kaunas

Raudondvario pl. 284A

MAXIMA XX

Kaunas

Jonavos g. 60

MAXIMA XX

Kaunas

Naujakurių g. 31

MAXIMA XX

Klaipėda

Šilutės pl. 40A

MAXIMA XX

Gargždai

Klaipėdos g. 37

MAXIMA XX

Klaipėda

Šilutės pl. 68

MAXIMA XX

Tauragė

Prezidento g. 72

MAXIMA XX

Klaipėda

Liepų g. 81

MAXIMA XX

Mažeikiai

Žemaitijos g. 20-2

MAXIMA XX

Kretinga

Rotušės a. 15

MAXIMA XX

Klaipėda

Liepojos g. 10

MAXIMA XX

Mažeikiai

Laisvės g. 56

MAXIMA XX

Vilnius

Tiškevičiaus g.22

MAXIMA XX

Vievis

Kauno g. 22

MAXIMA XX

Elektrėnai

Rungos g.4

MAXIMA XX

Vilnius

Naugarduko g. 84

MAXIMA XX

Grigiškės, Vilnius

Kovo 11-osios g. 38B

MAXIMA XX

Vilnius

Liepkalnio g, 112

MAXIMA XX

Vilnius

Šaltkalvių g. 2

MAXIMA XX

Vilnius

P. Žvirkos g. 1

MAXIMA XX

Vilnius

Moravų g. 7, Kalnėnai
Pagalba