Žaidimo „PATIRČIŲ VASARA SU TICHĖ!“ taisyklės

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS:

1.1. Žaidimo organizatorius yra akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“, juridinio asmens kodas 180240752, buveinės adresas Sedos g. 35, LT 87101 Telšiai, Lietuva (toliau – Organizatorius).

1.2. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „PATIRČIŲ VASARA SU TICHĖ!“ taisykles (toliau – Taisyklės).

 

2. ŽAIDIMO VIETA:

2.1. Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios parduotuvės, kuriose prekiaujama Taisyklėse nurodytais Žaidimo produktais.

 

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ:

3.1. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. birželio 15 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. (paskutinė Žaidimo diena).

 

4. ŽAIDIMO DALYVIAI:

4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 14 metų ir vyresni fiziniai asmenys, įvykdę žaidimo sąlygas, nurodytas žemiau šiose Taisyklėse.

4.2. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai, tiesiogiai su organizatoriumi susiję asmenys ir jų šeimos nariai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys.

 

5. PRIZINIO FONDO VERTĖ

5.1. Žaidimo prizinį fondą sudaro prizai, kurių vertė viso – 2 670 Eurai.

5.2. Prizai ir jų kiekis bei vertė:

Eil. Nr.

Prizai

Lietuva

Kiekis, vnt.

Kaina vnt./ Eur.

Viso, Eur

1.

Pagrindinis prizas:

   

1.1

500 eurų vertės kuponas poilsiui Amberton Green SPA Druskininkai

3

500

1 500

2.

Tarpiniai prizai:

   

2.1

Tichė natūralaus mineralinio vandens rinkiniai (6l – 6x1l)

300

3,9

1 170

 

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS:

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šiose Taisyklėse numatytas sąlygas ir Žaidimo metu:

6.1.1 įsigyti bet kurį iš žemiau išvardintų “TICHĖ“ natūralaus mineralinio vandens produktų (toliau – Žaidimo produktai):

Eil. Nr.

Produkto pavadinimas*

Talpa, l

1.

Gazuotas natūralus mineralinis vanduo "Tichė"

1,5

2.

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo "Tichė"

1,0

3.

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo "Tichė"

2,0

4.

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo "Tichė"

1,5

5.

Gazuotas natūralus mineralinis vanduo "Tichė"

0,5

6.

Silpnai gazuotas natūralus mineralinis vanduo "Tichė"

1,5

7.

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo "Tichė"

0,5

8.

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo "Tichė"

0,33

9.

Gazuotas natūralus mineralinis vanduo "Tichė"

0,33

10.

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo "Tichė" kids

0,5

11.

Negazuotas natūralus mineralinis vanduo "Tichė" Sport

0,75

*Mažmeninėje prekyboje parduodamų ir kampanijoje dalyvaujančių produktų kiekis nėra ribotas. Atsižvelgiama į pagrįstą paklausą.

6.1.2. Registruoti pirkimo faktą patvirtinantį pirkimo kvito (čekio) arba sąskaitos-faktūros numerį interneto svetainėje https://tiche.lt/akcija žaidimo registracijos formoje. Kvitas (čekis) arba sąskaita-faktūra išsaugomas iki laimėtojų paskelbimo, laimėjimo atveju prieš atsiimant prizą, kvito (čekio) arba sąskaitos-faktūros kopija pateikiama nurodytu el. pašto adresu info@tiche.lt ir atsiimant prizą.

6.2. Vienas Žaidimo dalyvis gali Žaidime dalyvauti daugiau nei vieną kartą. Tas pats Pirkimo kvitas (čekis) arba sąskaita-faktūra gali būti registruojamas tik vieną kartą.

6.3. Asmuo Žaidimo registracijos formoje pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo Taisyklėmis ir sąlygomis, ar registruodamasis internetiniame puslapyje https://tiche.lt/akcija, patvirtina, kad sutinka, jog jo įvestus asmens duomenis gautų bei tvarkytų žaidimo Organizatorius. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo ir jų informavimo, prizo perdavimo ir su tuo susijusiais tikslais.

6.4. Registracijos metu bus renkami šie dalyvio asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, kvito (čekio) arba sąskaitos-faktūros numeris.

6.5. Visais atvejais yra laikoma, kad nepilnamečio dalyvio tėvų pareigų turėtojai, leidimą besiregistruojančiam dalyviui dalyvauti Žaidime bei sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, yra davę.

6.6. Žaidimo dalyvis turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. paštu info@tiche.lt taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, tačiau nesutikęs asmuo ar atsiėmęs sutikimą Dalyvis Žaidime nebedalyvauja.

6.7. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu žaidime bei tiesiogine rinkodara (jei bus duotas sutikimas dėl to) susijusi informacija ir asmens duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi ir sunaikinti iš duomenų bazės per 12 (dvylikos) po Žaidimo pabaigos termino.

6.8. Duomenų tvarkymui Organizatorius taiko visus saugos ir tvarkymo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos bei kituose įstatymuose. Organizatorius imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

6.9. Žaidimo dalyvis informuojamas, kad dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad tuo atveju, jei taps laimėtoju, taps Organizatoriaus natūralaus mineralinio vandens „Tichė“ ambasadoriumi, kuris gerąją žinią perteiks kitiems asmenims (dalyvavimas spaudos, socialiniuose, internetiniuose, TV kanaluose), o Organizatorius turės teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse 12 mėnesių nuo laimėtojų paskelbimo bei esant atskiram šalių susitarimui aktyviai viešins Akcinė bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ produktų vardą.

6.10. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą 6.3. p. nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą.

6.11. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Žaidimo taisykles bei sąlygas.

 

7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS:

7.1. Laimėtojai bus atsitiktiniu būdu kompiuterinėmis programomis renkami kas savaitę, viso laimėtojų atrankų žemiau nustatytu grafiku:

Eil. Nr.

Registracijos laikotarpis

Laimėti prizai ir jų kiekis

Laimėtojų nustatymo data

I ETAPAS

1.

2022 06 15 - 2022 06 28

00:00-23:59 val.

54 (penkiasdešimt keturi) Tichė natūralaus mineralinio vandens rinkiniai (6x1l)

2022 06 29

2.

2022 06 29-2022 07 12

00:00-23:59 val.

54 (penkiasdešimt keturi) Tichė natūralaus mineralinio vandens rinkiniai (6x1l)

500 eurų vertės kuponas poilsiui Amberton Green SPA Druskininkai

2022 07 13

3.

2022 07 13 -2022 07 26

00:00-23:59 val.

54 (penkiasdešimt keturi) Tichė natūralaus mineralinio vandens rinkiniai (6x1l)

2022 07 27

II ETAPAS

4.

2022 07 27-2022 08 09

00:00-23:59 val.

54 (penkiasdešimt keturi) Tichė natūralaus mineralinio vandens rinkiniai (6x1l)

500 eurų vertės kuponas poilsiui Amberton Green SPA Druskininkai

2022 08 10

5.

2022 08 10 -2022 08 23

00:00-23:59 val.

54 (penkiasdešimt keturi) Tichė natūralaus mineralinio vandens rinkiniai (6x1l)

2022 08 24

III ETAPAS

6.

2022 08 24-2022 08 30

00:00-23:59 val.

30 (trisdešimt) Tichė natūralaus mineralinio vandens rinkinių (6x1l)

500 eurų vertės kuponas poilsiui Amberton Green SPA Druskininkai

2022 08 31

7.2. Kas savaitę bus nustatyta: I etape - 163 (vienas šimtas trisdešimt šeši) , II etape – 109 (vienas šimtas devyni), III etape – 31 (trisdešimt vienas) laimėtojas, kuriems bus įteikti Taisyklių 5.2. punkte nurodyti prizai.

 

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS:

8.1. Žaidimo nugalėtojai bus paskelbti kas savaitę interneto svetainėje https://tiche.lt/akcija per 2 (dvi) darbo dienas po laimėtojų nustatymo ir ten publikuojami 2 (dvi) savaites po paskutinės Žaidimo dienos.

8.2. Žaidimo Organizatorius su savaitės laimėtojais susisieks per 2 (dvi) savaites po žaidimo laimėtojo paskelbimo registracijos formoje nurodytais kontaktais.

8.3. Jeigu dėl Žaidime dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2022-09-30, laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui perduotas nebus.

8.4. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nusiskundimus akcijos metu, kai su laimėtojais negalima susisiekti.

 

9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Žaidimo prizų perdavimas:

9.1.1. 300 (trys šimtai) vnt. Tichė natūralaus mineralinio vandens rinkinių (6 x 1l)), laimėtojams adresu Lietuvos Respublikoje bus pristatomi asmeniškai žaidimo organizatoriaus lėšomis, apie prizo pristatymo laiką su laimėtoju sutarus iš anksto anketoje nurodytais dalyvio kontaktais.

9.1.2. 3 (trys) vnt. 500 eurų vertės kuponai laimėtojams adresu Lietuvos Respublikoje bus pristatomi asmeniškai žaidimo organizatoriaus lėšomis, apie prizo pristatymo laiką su laimėtoju sutarus iš anksto anketoje nurodytais dalyvio kontaktais.

9.2. Laimėtojas, atsiimdamas prizą, privalo pateikti Žaidimo organizatoriui išsaugotą laimingojo pirkinio kvitą (čekį) arba sąskaitą-faktūrą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei pasirašyti prizo perdavimo-priėmimo aktą, kitu atveju prizas nėra išduodamas.

9.3. Neatsiėmus prizo iki 2022-09-30 ar neteisingai nurodžius adresą, jis grąžinamas Žaidimo Organizatoriui bei tampa jo nuosavybe, laimėtojas nebegali pretenduoti į prizą.

9.4. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

9.5. Jei Žaidimo laimėtojas yra asmuo neturintis 18 metų, prizo atsiėmimo metu jo interesus turi atstovauti tėvai arba globėjai, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę bei ryšį su žaidimo laimėtoju patvirtinantį dokumentą.

9.6. Jei laimėtojas negali atsiimti prizo pats, tą gali padaryti jo įgaliotas asmuo (pvz., šeimos nariai, giminaičiai, draugai ir t.t.). Įgaliotas asmuo turi pateikti laimingąjį pirkinio kvitą arba sąskaitą-faktūrą, laimėtojo asmens dokumento kopiją bei laisvos formos įgaliojimą.

9.7. Atsiimdamas pagrindinį prizą, laimėtojas ir Žaidimo organizatorius pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Atsiėmę prizą ir pasirašę priėmimo-perdavimo aktą, prizų laimėtojai neturi teisės kreiptis į žaidimo užsakovus/organizatorius ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.8. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.

9.9. Prizai į kitus prizus ar piniginį ekvivalentą nekeičiami.

 

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę teikti Organizatoriui pretenzijas dėl Žaidimo eigos iki 2022 m. rugsėjo 30 d. paštu adresu Sedos 35, Telšiai bei el. paštu: info@tiche.lt.

10.2. Visi raštu pateiktos pretenzijos bus nagrinėjamos ir Žaidimo dalyviams atsakymai el. paštu pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

 

11. PAPILDOMA INFORMACIJA

11.1. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius registruojant produkto pirkimo kvito numerį. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

11.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.

11.3. Žaidimo organizatoriai turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje https://tiche.lt/akcija.

11.4. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Žaidimo taisykles, jas viešai paskelbdamas https://tiche.lt/akcija. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos internetinėje svetainėje paskelbtos Žaidimo taisyklės.

11.5. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu info@tiche.lt.

 

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!

Pagalba