Žaidimo „Pirkite bet kuriuos 2 PALMOLIVE produktus ir laimėkite 1500 Eur vertės čekį kelionei bei daug puikių prizų!” rengimo taisyklės

1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS

1. Žaidimo užsakovas ir prekių platintojas yra Ltd „Colgate-Palmolive (Latvia)“, įmonės kodas 40003274802,juridinis adresas: Duntes iela 23A, Ryga, Latvia, LV-1005.

2. Atstovaudamas Užsakovo interesus, registraciją Žaidime, laimėtojų nustatymą ir kitus su Žaidimo duomenųrinkimu bei tvarkymu susijusius veiksmus, prizų distribuciją vykdo LLC „ADgett“, įmonės kodas 40103715778,juridinis adresas: Vagonu iela 35-12, Riga, Latvia, LV-1009, toliau tekste – „Organizatorius“.
 

2. ŽAIDIMO VIETA IR PERIODAS

1. Žaidimas vyksta nuo 2023 m. sausio 31 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2023 m. balandžio 01 d. (paskutinėregistracijos diena).

2. Žaidimas vyksta Lietuvos teritorijoje esančiose fizinėse ir e. parduotuvėse, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais.
 

3. ŽAIDIMO DALYVIAI

1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo metuįsigiję bent du iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių* „PALMOLIVE“ produktų bei užsiregistravę Žaidime šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu .(* išskyrus kietąjį muilą)

2. Žaidime negali dalyvauti Ltd „Colgate-Palmolive (Latvia)“, LLC „ADgett“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 

4. ŽAIDIMO PRIZŲ FONDAS

1. Žaidimų prizai:

 • Pagrindinis žaidimo prizas – 1500 € vertės kelionių čekis (iš viso: 1 vnt.)
 • PALMOLIVE, MENNEN SPEED STICK ir LADY SPEED STICK Produktų rinkiniai (iš viso: 20 vnt.,rinkinio vertė 33,64 €)

Rinkinius sudaro:

 • PALMOLIVE Men Refreshing dušo želė, 500ml;
 • PALMOLIVE Men Energizing dušo želė, 750ml
 • PALMOLIVE Naturals Olive Milk dušo gelis, 750ml
 • PALMOLIVE Naturals Black Orchid dušo gelis, 500ml
 • LADY SPEED STICK Lilac women antiperspirantas 45g,
 • MENNEN   SPEED   STICK   Power   of   Nature    Avalanche   gel dezodorantas, 85g
   

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS

1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartassąlygas ir Žaidimo metu (2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.) įsigyti bent du iš mažmeninėjeprekyboje parduodamų bet kurių* „PALMOLIVE“ produktų bei užsiregistravę Žaidime šių taisyklių 5 punktenurodytu būdu. (* išskyrus kietąjį muilą)

2. Asmenys,  įsigiję  bent  du  iš  mažmeninėje  prekyboje  parduodamų  bet  kurių

„PALMOLIVE“ produktų, turi iki 2023 m. balandžio 01 d. imtinai interneto svetainėje www.registertowin.euregistruoti pirkinio kvito numerį ir nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono Nr.;
 • El. pašto adresą;
 • Kvito Nr.

3. Užsiregistravęs Žaidime 5.2 punkte nurodytu būdu, Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę užinformacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

4. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas išŽaidimo dalyvių sąrašo.

5. Vienas dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bent vieną iš mažmeninėjeprekyboje parduodamų bet kurių Žaidimo produktų ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį – taipadidina šansus laimėti.

6. Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų numeriai dalyvaus Žaidime. Pakartotinai registruojami pirkiniokvitų numeriai Žaidime nedalyvaus – jie bus panaikinti.

7. Pirkinio kvitą būtina išsaugoti iki Žaidimo pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

8. Pirkinio kvite turi aiškiai matytis pirkinio kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą Žaidime pirkinio kvito numerį,pirkinio kvito data ir bent vienos Žaidimo prekės, įsigytos Žaidimo laikotarpiu, pavadinimas ir parduotuvės žyma.

9. Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Žaidimo metu atlikta laimėjusiaregistracija, prizas nebus išduotas.

10. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Žaidimo tikslais (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, prizų išdavimas) ir suteikti Žaidimo Organizatoriui. Taip pat, registruodamasis dalyvis sutinka, kad Žaidimo Organizatorius laimėjimo atveju perduos dalyvio duomenis Žaidimo Prizų koordinatoriui prizo išdalinimo tikslu. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.
 

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS

1. Prizo laimėtojas bus nustatomas atsitiktinumo principu, padedant kompiuterinėms programoms.

2. Pasibaigus Žaidimui, 2023 m. balandžio 2 d., bus vykdomas vienas lošimas, kurio metu bus nustatytas 21(dvidešimt vienas ) laimėtojų, jiems atiteks 4 punkte įvardintas prizas.

3. Lošimo nugalėtojas bus paskelbtas interneto svetainėje www.registertowin.eu iki 2023 m. balandžio 5 d.
 

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

1. Su Žaidimo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai per 3 darbo dienas po lošimo registracijos metunurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

2. Visiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami AkcijosOrganizatoriaus sąskaita.

3. Jei Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turipateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

4. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

6. Žaidimo rengėjai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizo neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.


8. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

1. Organizatorius neatsako už prizo išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

2. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams,keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuogreičiau jas pašalinti.

3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie taiinformuoti internetinėje svetainėje www.registertowin.eu.
 

9. ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS

1. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bent bent du iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių„PALMOLIVE“ produktų, Registracija Žaidimo svetainėje yra nemokama.
 

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

1. Visos Žaidimo taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Žaidimo dalyviams.

2. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2023 05 01 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti akcijos Organizatoriui adresu LLC “ADgett”, Vagonu iela 35-12, Riga, Latvia, LV-1009, el. paštas data@adgett.com.

3. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
 

11. PAPILDOMA INFORMACIJA

1. Papildoma informacija teikiama el. paštu data@adgett.com.
 

12. DUOMENŲ TVARKYMAS

1. Asmens duomenų tvarkytojas ir valdytojas yra Žaidimo Organizatorius LLC “ADgett”, įmonės kodas40103715778, juridinis adresas: Vagonu iela 35-12, Riga, Latvia, LV- 1009.

2. Žaidimo dalyvių duomenys naudojami šiais tikslais: Žaidimo organizavimas ir įgyvendinimas šiosetaisyklėse numatytomis sąlygomis, įskaitant Žaidimo dalyvių identifikavimą, Žaidimo organizavimą,laimėtojų nustatymą bei prizų distribuciją ir informacijos apie Žaidimą teikimą.

3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:

1. Sutikimas: dalyvių pateikta kontaktinė informacija naudojama Žaidimo organizavimui, dalyviųinformavimui apie laimėjimą bei prizų distribucijai.

2. Teisėtų duomenų tvarkytojo interesų laikymasis: įskaitant informacijos saugojimą Žaidimo dalyviųpretenzijų pateikimui ir įrodymų pateikimui įstatymų numatytoms valdžios institucijoms.

4. Galimi duomenų gavėjai: organizuojant ir vykdant Žaidimą Organizatorius neatskleidžia ir neteikia dalyviųpateiktų asmeninių duomenų trečiosioms šalims ne su Žaidimu susijusių tikslų pagrindu. Dalyvių duomenys,būtini Žaidimo įgyvendinimui ar prizų distribucijai laimėjimo atveju, gali būti perduoti tik bendradarbiavimopartneriams, tokiems kaip Žaidimo Prizų koordinatorius, paštas ar kurjerių tarnybos. Duomenų tvarkymosąlygos reglamentuojamos abipusiškai sudarytu susitarimu.

5. Duomenų tvarkymo trukmė: dalyvių pateikti duomenys bus tvarkomi iki tol, kol bus visiškai įgyvendintišiose sąlygose numatyti su Žaidimu susiję duomenų tvarkymo tikslai. Duomenys bus laikomi 5 (penkerius) metus pagal Latvijos Respublikos įstatymus.

6. Duomenų subjekto teisės:

1. Žaidimo dalyviai turi teisę peržiūrėti jų pateiktus ir apdorotus duomenis. Tai apima teisę susipažinti su pateikta asmenine informacija gaunant nemokamą kopiją (išskyrus daugkartinius ar pernelyg didelius prašymus), išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja taikomiems duomenų apsaugos įstatymams ir kitiemsteisės aktams bei teisei gauti informaciją apie tokių duomenų tvarkymą, įskaitant:

 • apdorojimo tikslais;
 • atitinkamų asmens duomenų kategorijos;
 • asmens duomenų gavėjai arba gavėjų kategorijos, ypač tos, kurios yra už europos sąjungosarba europos ekonominės erdvės ribų;
 • numatomas duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei nėra žinoma, jo nustatymo kriterijai;
 • teisė reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis, taip pat teisė prieštarautiapdorojimui arba reikalauti jo apribojimo;
 • teisę pateikti skundą Duomenų inspekcijoje;
 • informacija, iš kokių šaltinių buvo gauti duomenys, jei duomenys nebuvo gauti iš jūsų; ir
 • bet koks automatizuotas sprendimas (sprendimai be žmogaus įsikišimo), įskaitant sprendimą dėlprofiliavimo, buvimo, logikos, jų reikšmės ir pasekmių.

2. Dalyviams bus pranešta apie tinkamas saugumo priemones, susijusias su duomenų perdavimu, jei jų asmens duomenys bus siunčiami už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

3. Žaidimo dalyvis turi teisę prašyti ištaisyti jo pateiktus netikslius, neišsamius ar pasenusius duomenis. Visiprašymai turi būti pateikti raštu, el. paštu data@adgett.com.

4. Žaidimo dalyvis turi teisę be jokių neigiamų pasekmių atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo duomenis ir prašyti juos ištrinti. Visi prašymai turi būti pateikti raštu, el. paštu data@adgett.com.

5. Organizatorius turi teisę atsisakyti ištrinti duomenis, jei tokių duomenų tvarkymas yra būtnas:

 • pasinaudojant teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
 • užtikrinant, kad būtų laikomasi Organizatorius teisinio įsipareigojimo, kaip nustatyta įstatymuose irkituose teisės aktuose;
 • visuomenės interesais, susijusiais su visuomenės sveikata, moksliniais ar istoriniais tyrimais arstatistikos tikslais; arba
 • ieškinių pateikimo, vykdymo ar gynimo tikslais.

6. Žaidimo dalyvis turi teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais:

 • jei dalyvis ginčija tvarkomų asmens duomenų tikslumą – šiuo atveju duomenų tvarkymasapsiriboja tuo momentu, kai Organizatorius gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • jei duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtais Organizatoriaus interesais ir dalyvis prieštaravo dėlduomenų tvarkymo – šiuo atveju duomenų tvarkymas ribojamas iki laiko, kol bus patikrinta, ar teisėtos Organizatoriaus priežastys nėra svarbesnės nei dalyvio teisėtos priežastys;
 • jei dalyvis neprieštarauja neteisėtai tvarkomų duomenų ištrynimui ir vietoje to prašo duomenųnaudojimo apribojimo;
 • Asmens duomenys nebėra reikalingitvarkymui, tačiau jie yra būtini norint pareikšti, įvykdyti arapginti teisėtus reikalavimus, pavyzdžiui, pateikti ieškinį teisme.

7. Duomenų tvarkymo apribojimas reiškia, kad duomenys bus saugomi, bet nebus apdorojami jokiu kitubūdu. Organizatorius informuos dalyvį, kai duomenų apdorojimo apribojimas bus sustabdytas.

8. Žaidimo dalyvis turi teisę į duomenų perkėlimą. Jei apdorojimas yra pagrįstas jo sutikimu ir jei toks apdorojimas atliekamas automatiškai, dalyvis gali paprašyti Organizatoriaus pateikti su juo susijusius asmens duomenis struktūrizuotu, visuotinai priimtinu ir kompiuteriniu būdu nuskaitomu formatu, kad galėtų perduoti tokius asmensduomenis kitam duomenų tvarkytojui arba tiesiogiai pateikia tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeitai techniškai įmanoma.

9. Žaidimo dalyvis turi teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą dėl duomenų tvarkymo.

Pagalba